Sekretariat


czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 730- 1530

 

tel: 48 664-23-56

  email:
sekretariat.pppgrojec@grojec.pl

Łukasz Kalinowski

Inspektor Ochrony Danych

lukasz.kalinowski@cbi24.pl

kom: + 48 575-002-192

  

Nasz adres:

   

ul. POW 4, 05-600 Grójec

 

 

OFERTA

 

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W GRÓJCU

 

na rok szkolny 2020/2021

 

DZIECI W WIEKU OD URODZENIA DO 3 ROKU ŻYCIA

 I. WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI

 1. Diagnoza psychologiczna i logopedyczna w poradni.
 2. Opiniowanie w sprawie oceny poziomu rozwoju.

II. WSPARCIE DLA RODZICÓW

 1. Konsultacje w sprawie rozwoju dziecka.
 2. Pomoc w wyszukiwaniu placówek diagnostycznych i wspierających rozwój dziecka oraz instytucji działających na rzecz rodziny.
 3. Rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców: doradztwo indywidualne w poradni.

 

DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

ORAZ DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU SZKOLNYM

 

I. WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY

1. Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna w poradni.

2. Opiniowanie w sprawach:

 1. oceny poziomu rozwoju,
 2. przyczyn zaburzeń rozwojowych,
 3. oceny gotowości szkolnej,
 4. przyczyn trudności dydaktycznych i trudności wychowawczych,
 5. specyficznych trudności w uczeniu się,
 6. przyjecia ucznia do szkoły dla dorosłych,
 7. zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,
 8. Innych, określonych w odrębnych przepisach.

3. Terapia w poradni:

 1. psychologiczna /indywidualna/ dla dzieci dotycząca m. in. zaburzeń lękowych, trudności emocjonalnych, depresji, zaburzeń w odżywianiu, zachowań opozycyjno-buntowniczych.
 2. pedagogiczna /zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wspomagające nauke czytania i pisania, indywidualne i grupowe/,
 3. logopedyczna /indywidualna i grupowa/ dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami  mowy i języka.

4. Zajęcia grupowe w poradni:

 1. zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne (dla dzieci z trudnościami w funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym),
 2. zajęcia rozwijające kreatywność,
 3. zajęcia dla dzieci z jąkających się,
 4. terapia ręki,
 5. kółko szachowe.

5. Doradztwo zawodowe:

 1. badanie predyspozycji związanych z wyborem zawodu,
 2. konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli - pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kariery zawodowej.

 

II. WSPARCIE DLA RODZICÓW

 1. Doradztwo wychowawcze indywidualne dla rodziców w poradni  (trudności wychowawcze, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia zachowania i inne).
 2. Rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców:
  1. doradztwo indywidualne w poradni,
  2. prowadzenie "Szkoły dla rodziców" /cykliczne zajęcia warsztatowe w poradni/.
 1. Pomoc w wyszukiwaniu instytucji działających na rzecz rodziny oraz wspierających rozwój dziecka.
 2. Działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych na terenie poradni i domu rodzinnego.
 3. Działania mediacyjne między stronami konfliktu /uczniami, rodzicami, nauczycielami/ na terenie placówek.
 4. Popularyzowanie wiedzy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej /udostępnianie materiałów i pozycji książkowych/.

 

III. WSPARCIE DLA NAUCZYCIELI

 1. Współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
 2. Indywidualne porady i konsultacje dla nauczycieli min. w sprawach uczniów stwarzających problemy wychowawcze.
 3. Spotkania informacyjne i szkoleniowe dla pedagogów szkolnych lub przedstawicieli placówek w poradni.
 4. Szkolenia dla rad pedagogicznych /tematyka zgodnie z zapotrzebowaniem placówek lub z zaproponowanej przez poradnię oferty/.
 5. Przekazywanie informacji o kursach i szkoleniach organizowanych przez ośrodki doskonalenia zawodowego i inne instytucje.
 6. Wykłady dla rodziców /udział w zebraniach dla rodziców na terenie placówek zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami/.
 7. Działania mediacyjne między stronami konfliktu /uczniami, rodzicami, nauczycielami/ na terenie placówek.
 8. Działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych /na terenie placówek/.
 9. Wspieranie nauczycieli placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa
  edukacyjno-zawodowego:
  • porady indywidualne w poradni,
  • spotkania informacyjno-szkoleniowe dla nauczycieli wykonujących zadania z zakresy doradztwa zawodowego.
 1. Popularyzowanie wiedzy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej /udostępnianie materiałów i pozycji książkowych/.

 

DZIECI I MŁODZIEŻ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ ORAZ ZAGROŻONE NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM

I. WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY

 1. Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna w poradni i w domu rodzinnym dzieci i młodzieży niepełnosprawnych od urodzenia do 25 roku życia.
 2. Opiniowanie w sprawach oceny poziomu rozwoju.
 3. Orzekanie i opiniowanie przez Zespoły Orzekające w sprawach:
  1. kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
  2. kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
  3. indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego,
  4. indywidualnego nauczania dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
  5. zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z niepełnosprawością intelektualną w stopniu głębokim od 3 do 25 roku życia,
  6. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

    4. Zajęcia grupowe rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla dzieci z całościowymi
        zaburzeniami rozwoju.

 

II. WSPARCIE DLA RODZICÓW

 1. Konsultacje w sprawie rozwoju dziecka.
 2. Pomoc w wyszukiwaniu placówek diagnostycznych i wspierających rozwój dziecka oraz instytucji działających na rzecz rodziny.
 3. Doradztwo w sprawie wyboru placówki wczesnego wspomagania rozwoju oraz kształcenia specjalnego. Udostępnianie ofert szkół i placówek.
 4. Doradztwo zawodowe. Pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kariery zawodowej.
 5. Rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców:
  1. doradztwo indywidualne w poradni,
  2. prowadzenie "grupy wsparcia" dla rodziców  /cykliczne zajęcia warsztatowe w poradni/.

 

III. WSPARCIE DLA NAUCZYCIELI W PLACÓWKACH OGÓLNODOSTĘPNYCH I SPECJALNYCH

 1. Współpraca w udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach dla uczniów z  orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego :

 1. udział w spotkaniach zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej /na wniosek dyrektora placówki/
 2. pomoc w opracowywaniu IPET-ów .
 3. współpraca psychologów w opracowaniu programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,
 4. inna forma współpracy w zależności od potrzeb placówki /zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem/.

2. Konsultacje dla nauczycieli i specjalistów szkół ogólnodostępnych min. z zakresie:

 1. procedury orzekania,
 2. pracy z dzieckiem niepełnosprawnym (podstawy programowe, zajęcia rewalidacyjne, dostosowanie form i metod pracy, dobór pomocy i środków dydaktycznych, dostosowanie form i warunków egzaminacyjnych).
 3. Konsultacje dla nauczycieli i specjalistów szkół specjalnych /zgodnie z zapotrzebowaniem/dotyczących min.  zaleceń zawartych w orzeczeniach.

4.Szkolenia dla rad pedagogicznych /tematyka zgodnie z zapotrzebowaniem placówek lub z zaproponowanej przez  poradnię oferty/.

5. Prelekcje dla rodziców /udział w zebraniach dla rodziców na terenie placówek zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami/.

6. Organizowanie szkoleń w poradni dla specjalistów szkolnych prowadzonych przez edukatorów zewnętrznych.

7. Prowadzenie sieci współpracy dla nauczycieli i specjalistów szkolnych /zgodnie z zapotrzebowaniem/.

8. Działania mediacyjne między stronami konfliktu /uczniami, rodzicami, nauczycielami/ na terenie placówek.

9. Działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych /na terenie placówek/.

 

PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI

Organizowanie i prowadzenie wspomagania w zakresie realizacji zadań dydaktycznych- wychowawczych i opiekuńczych:
1. Pomoc w diagnozowaniu potrzeb placówki.
2. Ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb.
3. Zaplanowanie form wspomagania i ich realizacja.
4. Wspólna ocena efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

1. Prowadzenie zajęć WWR dla dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki
    w szkole posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

2. Prowadzenie "grupy wsparcia" dla rodziców dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.