Sekretariat


czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 730- 1530

 

tel: 48 664-23-56

  email:
sekretariat.pppgrojec@grojec.pl

Łukasz Kalinowski

Inspektor Ochrony Danych

lukasz.kalinowski@cbi24.pl

kom: + 48 575-002-192

  

Nasz adres:

   

ul. POW 4, 05-600 Grójec

Zasady orzekania

 

 

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grójcu działają Zespoły Orzekające na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. (Dz.U. z 2017r., poz.1743).

 

Zespoły Orzekające wydają:

1. orzeczenia

1) o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność dziecka lub ucznia, niedostosowanie społeczne, zagrożenie niedostosowaniem społecznym - (Orzeczenie wydaje się na okres wychowania przedszkolnego, roku szkolnego albo etapu edukacyjnego. W przypadku ucznia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej termin ważności orzeczenia nie może przypadać później niż koniec roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 24. rok życia),
2) o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający lub znacznie utrudniający uczęszczanie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego - (Orzeczenie wydaje się na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.),
3) o potrzebie indywidualnego nauczania dla uczniów, ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający lub znacznie utrudniający uczęszczanie do szkoły (Orzeczenie wydaje się na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż jeden rok szkolny),
4) o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim -(Orzeczenie wydaje się na okres nie dłuższy niż 5 lat szkolnych. Termin ważności orzeczenia nie może przypadać póżniej niż na koniec roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 25. rok życia).

 2. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze względu na wykrytą niepełnosprawność -(Opinia może być wydana od chwili wykrycia niepełnosprawności dziecka do podjęcia nauki w szkole.

 

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane są ze względu na:

 1) niepełnosprawność dziecka lub ucznia:
1. niesłyszące
2. słabosłyszące
3. niewidzące
4. słabowidzące
5. niepełnosprawne ruchowo, w tym z afazją
6. niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim
7. niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym
8. niepełnosprawne intelektualnie w stopniu znacznym
9. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
10. z niepełnosprawnością sprzężoną
2) niedostosowanie społeczne
3) zagrożenie niedostosowaniem społecznym

 

Zespoły wydają orzeczenia i opinie dla:
1. dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków, mających siedzibę na terenie działania poradni,

2. dzieci, które nie rozpoczęły spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i nie korzystają z wychowania przedszkolnego
zamieszkujących na terenie działania poradni,
3. dzieci, które nie są objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi zamieszkujących na terenie działania poradni,
4. dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub ośrodka zamieszkujących na terenie działania poradni.
Zespoły Orzekające Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grójcu mają prawo do wydawania orzeczeń i opinii także dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

 

Ważne:
1) Zespoły wydają orzeczenia i opinie na pisemny wniosek rodzica dziecka lub ucznia lub na pisemny wniosek pełnoletniego ucznia.
2) Wniosek składa się do zespołu orzekającego poradni.
3) Wnioskodawca dołącza do wniosku posiadaną dokumentacje uzasadniającą wniosek w szczególności:
- wyniki badań psychologicznych,
- wyniki badań pedagogicznych,
- zaświadczenie lekarskie,
- opinię szkoły,
- inną.

4) Posiedzenia zespołów orzekających odbywają się systematycznie 1 raz /lub 2 razy/ w miesiącu zgodnie z harmonogramem lub w zależności od potrzeb (dotyczy indywidualnego nauczania).
5) Potrzebne druki (wniosek, zaświadczenie lekarskie, opinia szkoły) znajdują się w sekretariacie Poradni oraz w zakładce (druki do pobrania).
6) Wnioskodawca musi być poinformowany o terminie posiedzenia zespołu i ma prawo w nim uczestniczyć.
7) W posiedzeniu zespołu, z głosem doradczym, mogą także uczestniczyć inne osoby (nie powołane na członków zespołu przez dyrektora) na wniosek przewodniczącego zespołu i za zgodą rodzica (pracownicy placówki, do której dziecko uczęszcza) oraz na wniosek rodzica lub za jego zgodą inni specjaliści.

 

 

 

 

Wszelkich informacji dotyczących orzecznictwa udzielają stali członkowie Zespołów Orzekających tj. psycholog - Grażyna Osińska, pedagog - Ewa Kowalczyk, pedagog - Agnieszka Czapska oraz dyrektor poradni.