Sekretariat


czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 730- 1530

 

tel: 48 664-23-56

  email:
sekretariat.pppgrojec@grojec.pl

Łukasz Kalinowski

Inspektor Ochrony Danych

lukasz.kalinowski@cbi24.pl

kom: + 48 575-002-192

  

Nasz adres:

   

ul. POW 4, 05-600 Grójec

Statutu
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Grójcu

                                                                                   

(tekst jednolity)

                                                                                  

 

PODSTAWA PRAWNA

Statut opracowano na podstawie:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ? Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 i 949)

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ? Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017r., poz.60)

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 1943 z późn. zm.)

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013r., poz.199, z późn. zm.)

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002r.
w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2002r. Nr 223, poz.1869 ze zm.)

  

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Poradnia Psychologiczno ? Pedagogiczna zwana dalej ?Poradnią? jest placówką publiczną.

 2. Siedziba Poradni znajduje się w Grójcu przy ul. Laskowej 8.

 3. Organem prowadzącym Poradnię jest Starostwo Powiatowe w Grójcu. Nadzór pedagogiczny nad Poradnią sprawuje Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Radomiu.

 4. Ustalona nazwa używana jest przez Poradnię w pełnym brzmieniu:

?Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grójcu

Ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 4

05-600 Grójec

tel. 48 664-23-56

NIP 797-191-47-81 Regon 000930874?

(treść aktualnie używanej pieczątki)

§ 2

1. Poradnia działa w oparciu o:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. ? Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 i 949)

 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. ? Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz.60)

 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 1943 z późn. zm.)

 4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. ? Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1189)

 5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1666)

 6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 2077)

 7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 27 czerwca 2017 r. (t.j. Dz.U. z 2017r.,poz. 1257)

 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013r., poz.199, z późn. zm.)

 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz.U. z 2002r. Nr 223, poz. 1869 z późn. zm.)

 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1743)

 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2017r., poz. 1635).

 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieżyniepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniemspołecznym (Dz.U. z 2015r. poz. 1113, z późn. zm.)

 13. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017r., poz. 1578.)

 14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno ? pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz.U. z 2013r., poz.532, z późn. zm.)

 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017r., poz. 1591).

 16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r.
  w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 843 z późn. zm.)

 17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. (Dz.U. z 2017r., poz. 1534).

 18. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014r., poz. 1157, z późn. zm.)

 19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2017r., poz. 1616).

 20. Decyzję Nr 228 Inspektora Oświaty i Wychowania w Grójcu z dn. 28 czerwca 1988r. w sprawie zatwierdzenia Poradni Wychowawczo ? Zawodowej w Grójcu.

 21. Decyzję Nr 22/93 Kuratora Oświaty w Radomiu z dn. 28 września 1993r. w sprawie przekształcenia Poradni Wychowawczo ? Zawodowej w Grójcu.

 22. Uchwała Nr 4/2000 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dn. 6 stycznia 2000r. w sprawie ustalenia terenu działania poradni psychologiczno ? pedagogicznych istniejących na trenie Powiatu Grójeckiego.

 23. Niniejszy Statut.

 24. Innych odpowiednich aktów prawnych.

§ 3

 1. Poradnia działa w ciągu całego roku, jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne z trzytygodniową przerwą w pracy w okresie ferii letnich.

 2. Poradnia pracuje 5 dni w tygodniu w godzinach rannych i popołudniowych, z możliwością pracy w sobotę.

 3. Dzienny czas pracy Poradni ustala dyrektor Poradni za zgodą organu prowadzącego.

§ 4

 1. Poradnia jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Starostwo Powiatowe w Grójcu.

 2. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne ?i nieodpłatne.

§ 5

 1. Teren działania Poradni, został określony Uchwałą Zarządu Powiatu Grójeckiego
  z dn. 6 stycznia 2000r. Po reorganizacji administracyjnej teren działania obejmuje gminy:

  1. Belsk Duży

  2. Błędów

  3. Goszczyn

  4. Grójec

  5. Mogielnicy

  6. Nowe Miasto

  7. Pniewy

 1. Poradnia udziela pomocy uczniom, rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie w/w gmin.

 1. Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży nie uczęszczającym do przedszkoli, szkół oraz ich rodzicom mieszkającym na terenie objętym działaniem poradni.

 2. Z pomocy Poradni mogą korzystać dzieci, młodzież, ich rodzice lub opiekunowie zamieszkali poza terenem jej działania z wyjątkiem spraw wymagających postępowania orzekającego.

 3. Poradnia może posiadać filie, które tworzy, likwiduje oraz określa zakres i teren działania organ prowadzący.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Poradni

§ 6

 

1. Nadrzędną zasadą działalności Poradni jest dobro dziecka oraz poszanowanie jego praw.

 

2. Głównym celem Poradni jest :

 1. udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,

 2. udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży,

 3. wspomaganie przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

3. Do zadań Poradni należy:

 1. diagnozowanie dzieci i młodzieży w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.

 2. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;

 3. udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 4. pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno zawodowego;

 5. wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą;

 6. realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;

 7. prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

 8. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;

 9. współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej;

 10. współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 11. organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

4. Poradnia udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie:

 

 1. indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży;

 2. terapii rodziny;

 3. grup wsparcia;

 4. prowadzenia mediacji;

 5. interwencji kryzysowej;

 6. warsztatów;

 7. porad i konsultacji;

 8. wykładów i prelekcji;

 9. działalności informacyjno-szkoleniowej;

 10. udziału w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce.

 11. udziału w zebraniach rad pedagogicznych;

 12. organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.

 

5. Poradnia wydaje opinie na rzecz dzieci i młodzieży w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem określonych w odrębnych przepisach. Zawartość i strukturę opinii określają obowiązujące przepisy prawa oświatowego.

 

6. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodzica dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku.

7. Poradnia wydaje orzeczenia na podstawie przepisów w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

8. Poradnia wydaje informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni na pisemny wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia.

9. Poradnia realizuje zadania, współdziałając z innymi poradniami, a także przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom. Współdziałanie polega między innymi na:

 1. konsultacjach;

 2. wymianie doświadczeń i informacji;

 3. współorganizowaniu szkoleń, warsztatów itp.;

 4. podejmowaniu działań w celu zapewnienia kompleksowej pomocy dziecku i rodzinie;

 5. podejmowaniu działań (w tym profilaktycznych) na rzecz dzieci i ich środowiska lokalnego).

10. Szczegółowe zasady współdziałania w konkretnej sprawie ustala dyrektor poradni we współpracy z radą pedagogiczną.

 

ROZDZIAŁ III

Organy Poradni

§ 7

1. Organami Poradni są :

 1. Dyrektor

 2. Rada Pedagogiczna.

§ 8

 1. Dyrektor Poradni wyłaniany jest w drodze konkursu lub powierzenia stanowiska przez organ prowadzący.

 2. Dyrektor Poradni:

  1. Kieruje bieżącą działalnością Poradni, reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności:

   1. opracowuje plan pracy placówki, bądź plan rozwoju,

   2. opracowuje arkusz organizacyjny Poradni i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,

   3. opracowuje projekt planu finansowy placówki i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,

   4. opracowuje zakres czynności i obowiązków służbowych wszystkich pracowników Poradni,

   5. odpowiada za prawidłowy przebieg i realizację zdań wymienionych w § 6 statutu,

   6. kieruje pracami zespołów orzekających.

  1. Odpowiada za dyscyplinę pracy.

  2. Zapewnia i dba o bezpieczeństwo i higienę pracy, dba o dobry stan sanitarny
   i przeciwpożarowy pomieszczeń Poradni.

  3. Sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pracy pracowników zgodnie
   z obowiązującymi przepisami.

  4. Przedstawia Radzie Pedagogicznej ? nie rzadziej niż dwa razy do roku ? ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego i informacje
   o działalności Poradni.

  5. Przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

  6. Wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa.

  7. Przyznaje nagrody dyrektora i występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników Poradni .

  8. Wykonując swoje zadania współpracuje z Radą Pedagogiczną.

  9. Administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie
   z obowiązującym regulaminem,

  10. Nadzoruje prawidłowość prowadzonej dokumentacji Poradni zgodnie
   z obowiązującymi przepisami.

  11. Dysponuje środkami finansowymi Poradni i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie i mienie placówki.

  12. Wymierza kary porządkowe pracownikom.

  13. Kieruje polityką kadrową Poradni, zatrudnia i zwalnia pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników Poradni.

  14. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów i rozporządzeń w tym organizuje kontrolę zarządczą.

  15. Współpracuje z placówkami oświatowymi, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

  16. Współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników.

 1. Dyrektor Poradni, za zgodą organu prowadzącego może utworzyć stanowisko wicedyrektora oraz, w zależności od potrzeb inne stanowiska kierownicze.

 2. W przypadku nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni osoba upoważniona.

§ 9

 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Poradni.

 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w Poradni.

 3. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

 4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Poradni.

 5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.

 6. Dyrektor Poradni przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż 2 razy
  w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności placówki.

 7. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.

 8. W posiedzeniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym goście zaproszeni.

 9. Rada w miarę potrzeby może powoływać doraźnie komisje realizujące zadania w wydzielonym zakresie.

 1. Decyzje Rada Pedagogiczna wyraża w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów w obecności co minimum 2/3 członków Rady.

 2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
  1) zatwierdzanie planów pracy poradni,
  2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
  3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  4) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy poradni,
  5) przyjęcie statutu lub zatwierdzenie zmian w statucie,
  6) ustalenie regulaminu własnej działalności.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje:
  1) organizację pracy poradni, w tym tygodniowy rozkład zajęć,
  2) projekt planu finansowego,
  3) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału stałych prac i zajęć, w ramach
  wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
  wychowawczych i opiekuńczych,
  4) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień,
  5) powierzenie stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata lub do
  konkursu nikt się nie zgłosił,
  6) przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora,
  7) pracę dyrektora szkoły podczas ustalania oceny dyrektora,
  8) wdrożenie programu własnego nauczyciela.

 2. Rada pedagogiczna powołuje jednego ze swoich członków w skład zespołu oceniającego rozpatrzenie odwołania nauczyciela od oceny jego pracy ustalonej przez dyrektora poradni.

      13a Rada pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej
kandydata na stanowisko dyrektora poradni.

 

 

      14. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków
i spostrzeżeń z posiedzenia Rady.

 

 

     15. Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

 

 

     16. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

§ 10

 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor Poradni, który zapewnia możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

 2. (uchylony)

 3. Tryb rozstrzygania spraw spornych:

  1. Sytuacje sporne między organami poradni rozwiązuje zespół mediacyjny poradni. Mediatorami są: wybrany przez radę reprezentant zespołu pracowników, przedstawiciel związków zawodowych oraz pracownik wskazany przez dyrektora.

  2. Zespół mediacyjny rozstrzyga spór w formie pisemnej.

  3. W przypadku niemożności znalezienia rozwiązania sporu między organami poradni strony powołują bezstronnego mediatora, będącego osobą spoza poradni, zaakceptowaną przez obie strony.

  4. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia konfliktu pomiędzy organy poradni na terenie poradni strony sporu odwołują się do instytucji nadrzędnej kompetentnej w przedmiocie sporu.

  5. Wszelkie sytuacje konfliktowe pomiędzy pracownikami rozwiązuje dyrektor, który zapoznaje się z okolicznościami zaistnienia sytuacji spornej oraz poznaje stanowiska stron konfliktu. Dyrektor doprowadza do spotkania stron oraz proponuje sposób rozstrzygania sporu.

  6. Do rozstrzygnięcia sporów pomiędzy pojedynczymi pracownikami, a także pomiędzy pracownikami a dyrektorem, dyrektor może powołać zespół mediacyjny.

ROZDZIAŁ IV

Organizacja Poradni

§ 11

 1. Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Poradni, opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego Poradni.

1a. Dyrektor przekazuje arkusz organizacji poradni zaopiniowany przez zakładowe
organizacje związkowe, w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku organowi
prowadzącemu poradnię.

 1. Arkusz organizacji Poradni zatwierdza organ prowadzący Poradnię do dnia 29 maja danego roku.

 2. W arkuszu organizacji Poradni zamieszcza się w szczególności:

  1. liczbę pracowników Poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

  2. ogólną liczbę godzin zajęć finansowych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,

  3. liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

  4. liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;

§ 12

 1. Poradnia realizuje swoje zadania statutowe w oparciu o plan pracy poradni.

 2. Do realizacji założeń planu pracy Poradni Dyrektor może powołać stałe lub doraźne zespoły zadaniowe nauczycieli.

 3. Zespoły zadaniowe mogą być utworzone w celu:

  1. doskonalenia zawodowego w danej grupie specjalistów,

  2. podejmowania wspólnych działań edukacyjnych lub pomocowych na rzecz dzieci i młodzieży objętych opieką Poradni,

  1. współtworzenia projektów wewnętrznych aktów normatywnych Poradni,

  2. wypracowywania projektów procedur regulujących organizację pracy w Poradni,

  3. współrealizowania zadań z zakresu ewaluacji wewnętrznej prowadzonej na terenie Poradni.

§ 13

1. Opinia Poradni zawiera:

1. oznaczenie poradni wydającej opinię;

2. numer opinii;

 1. datę wydania opinii;

 2. podstawę prawną wydania opinii;

 3. imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, jego numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, nazwę i adres odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie odpowiednio oddziału przedszkolnego w przedszkolu, oddziału w szkole lub grupy wychowawczej w placówce, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza;

 4. określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo pełnoletniego ucznia, w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii;

 5. stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia, oraz szczegółowe jego uzasadnienie;

 6. wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem;

 7. wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu;

 8. imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię;

 9. podpis dyrektora poradni.

§ 14

 1. W Poradni są organizowane i działają zespoły orzekające, wydające  orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 2. Zespoły orzekające wydają orzeczenia dla dzieci i uczniów placówek oświatowych mających siedzibę na terenie działania Poradni oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci zamieszkałych w na terenie działania Poradni, które nie uczęszczają do przedszkola.

 3. Zespoły orzekające działające w Poradni wydają orzeczenia oraz opinie dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz dla dzieci z autyzmem dla terenu działania Poradni.

 4. Pracę Zespołów Orzekających regulują obowiązujące przepisy prawa oświatowego i administracyjnego oraz Regulamin Zespołów Orzekających opracowany i przyjęty przez Radę Pedagogiczną.

 
ROZDZIAŁ V

Nauczyciele i inni pracownicy Poradni

§ 15

 1. Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych. Specjaliści realizują zadania Poradni również poza Poradnią, w szczególności w przedszkolu, szkole i placówce oraz środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.

1a Zadania specjalistów realizowane poza poradnią obejmują w szczególności:

   1. wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach;

   2. udział w zespołach powoływanych w przedszkolach, szkołach i placówkach dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

   3. warsztaty i szkolenia dla rodziców, nauczycieli i wychowawców;

   4. zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży;

   5. porady i konsultacje dla uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców;

   6. pracę w punktach konsultacyjnych;

   7. badania przesiewowe;

   8. badania diagnostyczne;

   9. badania ankietowe uczniów.

2. Do zadań psychologa należy w szczególności:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych celem diagnozowania poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży w tym predyspozycji i uzdolnień, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, specyficznych trudności w uczeniu się,

 2. określanie zalecanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb dzieci i młodzieży,

 3. wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych
  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych oraz wspomaganie dzieci
  i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego,

 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom,

 5. organizowanie i prowadzenie różnych form terapii psychologicznej dzieci
  i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb oraz ich rodzin,

 6. doradztwo dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

 7. współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu
  i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.
  Udział w spotkaniach zespołów nauczycieli i specjalistów w przedszkolu /szkole/placówce,

 8. Udzielanie wsparcia rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych przez poradnictwo, konsultacje, działalność informacyjno-szkoleniową, prowadzenie grup wsparcia w poradni oraz na terenie szkoły/przedszkola /placówki,

 9. udzielanie nauczycielom pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych oraz w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,

 10. udzielanie wsparcia merytorycznego nauczycielom i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez poradnictwo, konsultacje, działalność informacyjno-szkoleniową odpowiednio do zgłaszanych potrzeb w poradni oraz na terenie szkoły/przedszkola /placówki,

 11. prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci
  i młodzieży, rodziców i nauczycieli,

 12. prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych wobec uczniów, nauczycieli i rodziców w poradni i w środowisku szkolnym i rodzinnym dziecka.

 13. współpraca z innymi poradniami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.

 

3. Do zadań pedagoga należy w szczególności:

 

  1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych celem diagnozowania przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, specyficznych trudności w uczeniu się,

  2. określanie zalecanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb dzieci i młodzieży,

  3. wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych
   i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych oraz wspomaganie dzieci
   i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego,

  4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom,

  5. organizowanie i prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb edukacyjnych,

  6. doradztwo dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

  7. współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu
   i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.
   Udział w spotkaniach zespołów nauczycieli i specjalistów w przedszkolu /szkole/placówce,

  8. Udzielanie wsparcia rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych przez poradnictwo, konsultacje, działalność informacyjno-szkoleniową w poradni oraz na terenie szkoły/przedszkola /placówki,

  9. udzielanie nauczycielom pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych,

  10. udzielanie wsparcia merytorycznego nauczycielom i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez poradnictwo, konsultacje, działalność informacyjno-szkoleniową odpowiednio do zgłaszanych potrzeb w poradni oraz na terenie szkoły/przedszkola /placówki.

  11. prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych wobec uczniów, nauczycieli i rodziców w poradni i w środowisku szkolnym i rodzinnym dziecka.

  12. współpraca z innymi poradniami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom

4. Do zadań logopedy należy w szczególności:

 1. prowadzenie badań wstępnych, odpowiednio do zgłaszanych potrzeb, w celu ustalenia stanu mowy uczniów na terenie szkoły/przedszkola /placówki.

 2. diagnozowanie logopedyczne z zastosowaniem odpowiednich metod,

 3. prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci
  i młodzieży w zależności od rozpoznanych potrzeb,

 4. prowadzenie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej w poradni i na terenie szkoły/przedszkola /placówki.

 5. udzielanie wsparcia merytorycznego nauczycielom i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez poradnictwo, konsultacje, działalność informacyjno-szkoleniową odpowiednio do zgłaszanych potrzeb w poradni oraz na terenie szkoły/przedszkola /placówki.

 6. współpraca z innymi poradniami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.

4a. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

 1. Diagnoza możliwości intelektualnych i predyspozycji zawodowych

 2. Pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

 3. Wyszukiwanie i kierowanie do odpowiednich szkół i placówek zainteresowane osoby.

 4. Wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego odpowiednio do zgłaszanych potrzeb w poradni oraz na terenie placówek z rejonu działania poradni.

 5. Prowadzenie warsztatów aktywizujących wybór zawodu dla gimnazjalistów.

 6. Prowadzenie punktu konsultacyjnego z zakresu doradztwa zawodowego.

 7. Organizowanie spotkań informacyjnych dla rodziców i nauczycieli w poradni oraz placówkach.

 8. Współpraca z innymi poradniami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.

5. Zadania poradni, w zależności od potrzeb, mogą być realizowane również przy pomocy innych specjalistów, w szczególności lekarzy, do zadań których należy:

 1. udział w Zespole Orzekającym,

 2. opracowywanie opinii lekarskiej.

6. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w Poradni przez wolontariuszy, którzy wspierają realizację zadań poradni we współpracy ze specjalistami, o których mowa w ust. 1 oraz pod nadzorem dyrektora lub wyznaczonej przez niego osoby, na podstawie zawartego porozumienia.

 1. Porozumienie określa: zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań, czas trwania porozumienia, zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy ze specjalistami, zobowiązanie wolontariusza do nie ujawniania informacji dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy poradni, postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia.

 2. Na wniosek wolontariusza dyrektor Poradni jest obowiązany wydać pisemne zaświadczenie o wykonaniu zadań przez wolontariusza.

§ 16

1. Do zadań pracowników pedagogicznych należy również:

 1. stosowanie nowoczesnych metod pracy diagnostyczno ? terapeutycznej,

 2. odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas pobytu
  w Poradni i zajęć organizowanych dla dzieci i młodzieży w Poradni,

 3. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie technik diagnostycznych i pomocy i do badań i terapii oraz troska o estetykę pomieszczeń

 4. planowanie własnego rozwoju zawodowego ? systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

 5. prowadzenie dokumentacji z przebieg diagnozy, terapii i innych form pracy,

 6. realizacja zaleceń Dyrektora i osób nadzorujących,

 7. czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,

 8. przestrzeganie przepisów bhp i p/poż. oraz dyscypliny pracy,

 9. wykonywanie na bieżąco obowiązkowych badań lekarskich.

2. Pracownicy pedagogiczni Poradni mają prawo:

 1. korzystać z pomocy merytorycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo ? oświatowych,

 2. wykazywać się samodzielnością i inicjatywą w pracy psychologiczno ? pedagogicznej.

 3. Dzieci, rodzice i nauczyciele korzystający z usług Poradni są traktowani życzliwie
  i ze zrozumieniem.

§ 17

 1. Poradnia zatrudnia pracowników administracyjnych i obsługi.

 2. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania Poradni, jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

 3. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

 4. Szczegółowe zakresy obowiązków pracowników administracyjno ? obsługowych:

  1. pracownik administracyjno ? biurowy:

   1. prowadzenie sekretariatu,

   2. prowadzenie ewidencji osób przyjmowanych w poradni,

   3. edytowanie  dokumentów wytwarzanych w pracy pedagogicznej, wychodzących
    z Poradni.

   4. prowadzenie dokumentacji  dotyczącej prowadzonych spraw,

   5. prowadzenie  korespondencji,

   6. prowadzenie ewidencji obecności pracowników w pracy, jak również niektórych spraw  kadrowych.  

   7. opracowywanie i przekazywanie uprawnionym organom zbiorczych zestawień, analiz, sprawozdań i informacji dotyczących  działalności poradni,

   8. zakup i gospodarowanie środkami czystości, materiałami biurowymi,

   9. obsługa sprzętu biurowego będącego na wyposażeniu sekretariatu oraz organizacja i nadzorowanie napraw i konserwacji sprzętu biurowego.

   10. zachowanie tajemnicy służbowej w tym dbanie o ochronę danych osobowych pacjentów.

   11. przestrzeganie porządku pracy oraz przepisów BHP i p/poż.

   12. wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora wynikających
    z organizacji pracy Poradni.

   13. zachowanie tajemnicy służbowej.

  1. pracownik obsługi:

   1. utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń,

   2. przestrzeganie przepisów bhp i p/poż oraz dyscypliny pracy,

   3. ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzony sprzęt,

   4. wykonywanie na bieżąco obowiązkowych badań lekarskich,

   5. wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora wynikających
    z organizacji pracy Poradni.

 
 
ROZDZIAŁ VI

Dokumentowanie pracy Poradni

§ 18

1. Poradnia prowadzi następującą dokumentację:

 1. terminarz zajęć, badań i konsultacji;

 2. wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni,

 3. rejestr kart indywidualnych;

 4. rejestr wydanych opinii,

 5. rejestr wydanych orzeczeń,

 6. dokumentację badań - teczki indywidualne badanych;

 7. indywidualne dzienniki pracy nauczycieli,

 8. księgę protokołów Rady Pedagogicznej,

 9. dokumenty administracyjno ? socjalne,

 10. inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni oraz rejestr wydawanych opinii czy rejestr wydawanych orzeczeń może być prowadzona także w formie elektronicznej.

 
ROZDZIAŁ VII

Postanowienia Końcowe

§ 19

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich pracowników Poradni: pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi.

§ 20

Sprawy nie ujęte w statucie rozstrzyga dyrektor w porozumieniu z innymi organami Poradni.

§ 21

Regulaminy działalności uchwalone przez organy funkcjonujące w poradni nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 22

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Poradni określają odrębne przepisy.

§ 23

Poradnia może otrzymywać darowizny, które są ewidencjonowane.

§ 24

Poradnia używa pieczęci urzędowej o następującej treści:

?Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grójcu?

§ 25

Tablica informacyjna Poradni posiada treść: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Grójcu.

§ 26

Poradnia może ubiegać się o nadanie imienia (patrona) oraz ufundowania sztandaru.

§ 27

Wszelkie zmiany w statucie wprowadzane są uchwałą Rady Pedagogicznej.

§ 28

 1. Rada Pedagogiczna zobowiązuje Dyrektora Poradni do opracowania i opublikowania ujednoliconego tekstu Statutu.

 2. Dyrektor Poradni opracowuje tekst ujednolicony Statutu po każdej nowelizacji.

 3. Tekst ujednolicony Statutu wprowadza się zarządzeniem Dyrektora.

 4. Tekst ujednolicony dostępny jest w wersji papierowej w sekretariacie Poradni oraz zamieszczony na stronie BIP.

§ 29

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

§ 30

Niniejszy tekst jednolity Statutu został zatwierdzony Uchwałą Nr 5/2017/2018 Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grójcu z dnia 26.01.2018r.